Sprawozdanie za rok akademicki 2019/2020
Sprawozdanie za rok akademicki 2018/2019
Sprawozdanie za rok akademicki 2017/2018 
Sprawozdanie za rok akademicki 2016/2017
Sprawozdanie za rok akademicki 2015/2016
Sprawozdanie za rok akademicki 2014/2015
Sprawozdanie za rok akademicki 2013/2014


Nowe wzory sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

Przesyłamy Państwu nowy wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2019/2020. Sprawozdania jednostkowe opracowują Koordynatorzy kierunków, a sprawozdania zbiorcze Dziekani oraz Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną.

Sprawozdanie zbiorcze należy przesłać w formie elektronicznej do 15 listopada br. na adres mbucka@uni.opole.pl

Jednocześnie przypominamy, że podpisane przez Dziekanów sprawozdania zbiorcze należy złożyć w wersji papierowej w Rektoracie Uczelni.

Wzór sprawozdania za rok 2019/2020


UWAGA Decyzją nr 5/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 8 marca 2017 r. zostały wprowadzone nowe wzory sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim:

Roczne sprawozdania samooceny z realizacji Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w danym roku akademickim powinny być przygotowane według wzoru zatwierdzonego Decyzją nr 5/2017 Prorektora ds. kształcenia i studentów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim. Sprawozdania powinny być zaprezentowane i zatwierdzone na posiedzeniu Rady Jednostki oraz dostarczone w terminie do 15 listopada br., po zakończeniu danego roku akademickiego do:

1. Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia – sprawozdanie z działalności na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w jednostce (tylko w wersji elektronicznej na adres: ela@uni.opole.pl).
2. Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia – sprawozdanie z oceny jakości kształcenia w jednostce (tylko w wersji elektronicznej na adres idobra@uni.opole.pl)
3. Sekretariatu Prorektora ds. Kształcenia i studentów – w wersji papierowej (podpisanej) oraz w wersji elektronicznej do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia na adres mbucka@uni.opole.pl

Wzór Sprawozdania zbiorczego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019 (Pobierz):
Szanowni Państwo, ze względu na zakończenie prac Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w obecnym składzie z dniem 30.09.2019 oraz intensywną współpracę wszystkich wydziałów z PKA, w obecnym roku akademickim postanowiliśmy zmienić (uprościć) wzór sprawozdania rocznego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia. Bardzo prosimy o zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE i podanie wyjaśnień tam, gdzie powinny się znaleźć. Szczególnie zależy nam na ostatniej rubryce DOBRE PRAKTYKI, ponieważ zaplanowaliśmy opracowanie KSIĘGI DOBRYCH PRAKTYK na zakończenie kadencji 2016-2020.
Bardzo prosimy o przyjęcie tego 1 sprawozdania (zastępuje 2 sprawozdania z doskonalenia i oceny) na ostatniej wrześniowej radzie wydziału i przekazanie wersji elektronicznej na adres ela@uni.opole.pl oraz idobra@uni.opole.pl  i podpisanej wersji papierowej do Rektoratu.
 
Wzory sprawozdań od roku akademickiego 2016/2017:

Decyzją nr 5/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 8 marca 2017 r. zostały wprowadzone nowe wzory sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim:

 
Wzory sprawozdań do roku akademickiego 2015/2016:
Sprawozdanie z realizacji założeń systemu oceny jakości kształcenia (pobierz dokument).
Sprawozdanie z realizacji założeń systemu doskonalenia jakości kształcenia (pobierz dokument).