Nazwa procedury Oznaczenie procedury
Wersja aktualna
Historia zmian
Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur Pobierz
SDJK-O-U1
 
Procedura tworzenia oraz modyfikowania programów kierunków studiów Pobierz
SDJK-O-U2
 
Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO – bezprzedmiotowa w związku z Ustawą 2.0 o utworzeniu Szkoły Doktorskiej Pobierz
SDJK-O-U3
 
Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów – trwają prace nad aktualizacją procedury Pobierz
SDJK-O-U4
 
Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Pobierz
SDJK-O-U5
Historia
Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz
SDJK-O-U6
 
Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Pobierz
SDJK-O-U7
 
Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów Pobierz
SDJK-O-U8
Historia
Procedura oceny jakości kształcenia dokonywanej przez nauczycieli akademickich Pobierz
SDJK-O-U9
 
Procedura procesu dyplomowania Pobierz
SDJK-O-U10
Historia
Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich Pobierz
SDJK-O-U11
Historia
Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych Pobierz
SDJK-O-U12
 
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego Pobierz
SDJK-O-U13
 
Procedura określania i zaliczania różnic programowych Pobierz
SDJK-O-U14
 
Procedura potwierdzania w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną Pobierz
SDJK-O-U15
 
Procedura studenckiej oceny pracowników jednostek administracji Uniwersytetu Opolskiego Pobierz
SDJK-O-U16