Nazwa procedury Oznaczenie procedury
Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur Pobierz
SDJK-O-U1
Procedura tworzenia oraz modyfikowania kierunków studiów Pobierz
SDJK-O-U2

Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO – bezprzedmiotowa w związku z Ustawą 2.0 o utworzeniu Szkoły Doktorskiej

Pobierz
SDJK-O-U3
Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów – trwają prace nad aktualizacją procedury Pobierz
SDJK-O-U4
Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Pobierz
SDJK-O-U5
Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz
SDJK-O-U6
Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Pobierz
SDJK-O-U7
Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów Pobierz
SDJK-O-U8
Procedura oceny jakości kształcenia dokonywanej przez nauczycieli akademickich Pobierz
SDJK-O-U9
Procedura procesu dyplomowania Pobierz
SDJK-O-U10
Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich Pobierz
SDJK-O-U11
Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych Pobierz
SDJK-O-U12
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego Pobierz
SDJK-O-U13
Procedura określania i zaliczania różnic programowych Pobierz
SDJK-O-U14
Procedura potwierdzania w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną Pobierz
SDJK-O-U15
Procedura studenckiej oceny pracowników jednostek administracji Uniwersytetu Opolskiego Pobierz
SDJK-O-U16