Aktualności


I

Komunikat o zawieszeniu procedur: SDJK-O-U8 i SDJK-O-U9

Informujemy o zawieszeniu w bieżącym roku akademickim w Uniwersytecie Opolskim stosowania Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów – SDJK-O-U8 oraz Procedury oceny jakości kształcenia dokonywanej przez nauczycieli akademickich – SDJK-O-U9. Pełna treść komunikatu >TUTAJ

I

Uaktualnienie Procedury SDJK -O-U14

Szanowni Państwo, informujemy że w zakładce Wykaz procedur znajduje się uaktualniona Procedura określania i zaliczania różnic programowych – SDJK -O-U14.
I

Uaktualnienie Procedur: SDJK -O-U5 i SDJK -O-U15

Szanowni Państwo, informujemy że w zakładce Wykaz procedur znajdują się uaktualnione: Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych – SDJK -O-U5 oraz Procedura potwierdzania w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną SDJK -O-U15.

Uaktualnienie Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studenta

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającym się nowym semestrem roku akademickiego 2019/2020 przypominamy o konieczności przeprowadzenia badań ankietowych wśród studentów UO, którzy ocenią nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w zakończonym semestrze zimowym. Pragniemy jednocześnie poinformować, że w zakładce WYKAZ PROCEDUR ukazała się uaktualniona wersja Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów – SDJK-0-U8 i Regulaminu organizacji i przeprowadzania badań ankietowych dotyczących oceny nauczycieli akademickich przez studentów Uniwersytetu Opolskiego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tych dokumentów.

Jakość kształcenia - rok akademicki 2019/2020 - komunikat

Szanowni Państwo Dziekani, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną

W związku z pojawiającymi się pytania dotyczącymi funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia informuję, że struktura Systemu nie uległa zmianie. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem treści procedur projakościowych do aktualnych wymogów wynikających z Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych aktów prawnych UO. W strukturze USDJK nadal funkcjonują dwie komisje, w skład których należy powołać osoby z Państwa jednostek.Więcej informacji.

l

Wzór sprawozdania zbiorczego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo,
ze względu na zakończenie prac Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w obecnym składzie z dniem 30.09.2019 oraz intensywną współpracę wszystkich wydziałów z PKA, w obecnym roku akademickim postanowiliśmy zmienić (uprościć) wzór sprawozdania rocznego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia. Więcej informacji.

h

„Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia”- Fundacja Rektorów Polskich

Szanowni Państwo, polecamy publikację zatytułowaną Edukacja dla przyszłości-jakość kształcenia (praca zbiorowa pod red. Ewy Chmieleckiej i Natalii Kraśniewski), Warszawa 2019, będącą zbiorem opracowań dotyczących nowego rozumienia jakości kształcenia w kontekście rewolucji technologicznej oraz towarzyszącym jej zmianom społecznym.Publikacja dostępna jest na stronie Fundacji Rektorów Polskich https://www.frp.org.pl/pl/lista-publikacji.html

 

Jakość kształcenia

mgr inż. Katarzyna Potyrała – pełnomocnik Rektora ds. ECTS
Oleska 48, pok. 26
45-052 Opole
tel. 77 452 7067
e-mail: kkochanowska@uni.opole.pl

Pełnomocnik Rektora UO ds. Jakości kształcenia

dr Maria Bucka
e-mail: mbucka@uni.opole.pl

Szkolenia dla nauczycieli akademickich