Aktualności


I

Nowy wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo Dziekani, Koordynatorzy kierunków i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną, przesyłamy Państwu nowy wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2020/2021. Więcej informacji tutaj.

I

Realizacja Procedury SDJK-O-U9 oceny realizacji procesu doskonalenia jakości kształcenia na UO dokonywanej przez nauczycieli akademickich - kwiecień 2021 r.

Szanowni Państwo Dziekani i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną,
W dniach od 15 do 28 kwietnia 2021 r. br. będzie realizowana w Uniwersytecie Opolskim Procedura SDJK-O-U9 oceny realizacji procesu doskonalenia jakości kształcenia na UO dokonywanej przez nauczycieli akademickich. Procedura dotyczy nauczycieli pracujących w Uczelni na stanowiskach określonych w Statucie Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9.05.2019 r. §59 ust. 1-3. W bieżącym roku akademickim, ze względu na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, ocena za rok akademicki 2020/2021 będzie prowadzona poprzez serwis Ankieter. Więcej informacji tutaj.

I

Nowy regulamin organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że 28 stycznia 2021 r. wprowadzono zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego nowy Regulamin organizacji praktyk w UO. Oto link do Zarządzenia. 

I

Sukces! Kierunek Socjologia UO z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia - drudzień 2020 r.

Z przyjemnością informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z wnioskami zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej kierunkowi Socjologia na Uniwersytecie Opolskim – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.Więcej informacji tutaj.

I

Aktualizacja Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych - SDJK-O-U12 - Listopad 2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w zakładce Wykaz procedur znajduje się uaktualniona Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych – SDJK -O-U12 wraz z Regulaminem hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim.

I

Realizacja Procedury SDJK-O-U8 Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów - Listopad 2020 r.

W dniach od 9 do 23 listopada br. będzie realizowana na Uniwersytecie Opolskim Procedura SDJK-O-U8 Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów. W bieżącym roku akademickim, ze względu na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, ocena za semestr letni roku akademickiego 2019/2020 będzie prowadzona poprzez system USOSweb. Ocenie podlegać będą wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2019/2020.
Komunikat dla Studentów UO.

I

Nowe wzory sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

Przesyłamy Państwu nowy wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2019/2020. Sprawozdania jednostkowe opracowują Koordynatorzy kierunków, a sprawozdania zbiorcze Dziekani oraz Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną. Sprawozdanie zbiorcze należy przesłać w formie elektronicznej do 15 listopada br. na adres mbucka@uni.opole.pl 
Jednocześnie przypominamy, że podpisane przez Dziekanów sprawozdania zbiorcze należy złożyć w wersji papierowej w Rektoracie Uczelni.
Wzór sprawozdania za rok 2019/2020

I

Komunikat o zawieszeniu procedur: SDJK-O-U8 i SDJK-O-U9

Informujemy o zawieszeniu w bieżącym roku akademickim w Uniwersytecie Opolskim stosowania Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów – SDJK-O-U8 oraz Procedury oceny jakości kształcenia dokonywanej przez nauczycieli akademickich – SDJK-O-U9. Pełna treść komunikatu TUTAJ

I

Uaktualnienie Procedury SDJK -O-U14

Szanowni Państwo, informujemy że w zakładce Wykaz procedur znajduje się uaktualniona Procedura określania i zaliczania różnic programowych – SDJK -O-U14.
I

Uaktualnienie Procedur: SDJK -O-U5 i SDJK -O-U15

Szanowni Państwo, informujemy że w zakładce Wykaz procedur znajdują się uaktualnione: Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych – SDJK -O-U5 oraz Procedura potwierdzania w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną SDJK -O-U15.

Uaktualnienie Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studenta

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającym się nowym semestrem roku akademickiego 2019/2020 przypominamy o konieczności przeprowadzenia badań ankietowych wśród studentów UO, którzy ocenią nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w zakończonym semestrze zimowym. Pragniemy jednocześnie poinformować, że w zakładce WYKAZ PROCEDUR ukazała się uaktualniona wersja Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów – SDJK-0-U8 i Regulaminu organizacji i przeprowadzania badań ankietowych dotyczących oceny nauczycieli akademickich przez studentów Uniwersytetu Opolskiego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tych dokumentów.

Jakość kształcenia - rok akademicki 2019/2020 - komunikat

Szanowni Państwo Dziekani, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną

W związku z pojawiającymi się pytania dotyczącymi funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia informuję, że struktura Systemu nie uległa zmianie. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem treści procedur projakościowych do aktualnych wymogów wynikających z Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych aktów prawnych UO. W strukturze USDJK nadal funkcjonują dwie komisje, w skład których należy powołać osoby z Państwa jednostek.Więcej informacji.

l

Wzór sprawozdania zbiorczego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo,
ze względu na zakończenie prac Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w obecnym składzie z dniem 30.09.2019 oraz intensywną współpracę wszystkich wydziałów z PKA, w obecnym roku akademickim postanowiliśmy zmienić (uprościć) wzór sprawozdania rocznego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia. Więcej informacji.

h

„Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia”- Fundacja Rektorów Polskich

Szanowni Państwo, polecamy publikację zatytułowaną Edukacja dla przyszłości-jakość kształcenia (praca zbiorowa pod red. Ewy Chmieleckiej i Natalii Kraśniewski), Warszawa 2019, będącą zbiorem opracowań dotyczących nowego rozumienia jakości kształcenia w kontekście rewolucji technologicznej oraz towarzyszącym jej zmianom społecznym.Publikacja dostępna jest na stronie Fundacji Rektorów Polskich https://www.frp.org.pl/pl/lista-publikacji.html

 

Jakość kształcenia

mgr inż. Katarzyna Potyrała – pełnomocnik Rektora ds. ECTS
e-mail: kkochanowska@uni.opole.pl
mgr Elwira Wiśniewska – Analiza ankiet ewaluacyjnych
e-mail:elwis@uni.opole.pl
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, pok. 110
tel. 77 442 35 25

Pełnomocnik Rektora UO ds. Jakości kształcenia

dr Maria Bucka
e-mail: mbucka@uni.opole.pl

Zarządzanie internacjonalizacją uczelnią - Podcasty LUMEN 2021

LUMEN 1 na 1 – Podcast #6 – Transformacja zarządzania uczelnią Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #5 – Zarządzanie uczelnią niepubliczną Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #4 – Zarządzanie uczelnią niepubliczną Link

Zapraszamy do oglądania podcastów “O szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania”. Ich celem jest upowszechnianie problematyki profesjonalizacji zarządzania uczelniami poprzez dyskusje z najwybitniejszymi autorytetami środowiska akademickiego. Organizator: PCG Academia, www.pcgacademia.pl, www.lumen.edu.pl

Zarządzanie internacjonalizacją uczelnią - Podcasty LUMEN 2021

LUMEN 1 na 1 – Podcast #3 – Zarządzanie internacjonalizacją uczelnią Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #2 – Zarządzanie nauką Link
LUMEN 1 na 1 – Podcast #1 – Liderzy akademiccy Link

Zapraszamy do oglądania podcastów “O szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania”. Ich celem jest upowszechnianie problematyki profesjonalizacji zarządzania uczelniami poprzez dyskusje z najwybitniejszymi autorytetami środowiska akademickiego. Organizator: PCG Academia, www.pcgacademia.pl, www.lumen.edu.pl

Konferencja LUMEN 2020 ONLINE 24-25 listopada 2020 r.

10 merytorycznych paneli z udziałem 45 praktyków zarządzania uczelniami. Debata o trendach, zmianach w przepisach prawa i innowacjach zarządczych. Całość w bezpiecznej i interaktywnej formule online. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji.

Jakość kształcenia w czasie i po epidemii - webinarium

PCG Academia jest organizatorem webinariów związanych z nowoczesną edukacją. Zapraszamy do obejrzenia webinarium na temat Jakość kształcenia w czasie i po epidemii. Link do wydarzenia.

Szkolenia dla nauczycieli akademickich