Szanowni Państwo Dziekani i i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną

Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych to rozwiązania dotyczące nauki i uczelni wyższych, które wprowadza tzw. druga tarcza antykryzysowa. W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem, do dnia 24 maja 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W zawiązku z tym informujemy o zawieszeniu w bieżącym roku akademickim w Uniwersytecie Opolskim stosowania Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów – SDJK-O-U8 oraz Procedury oceny jakości kształcenia dokonywanej przez nauczycieli akademickich – SDJK-O-U9.
Pracownik Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich opracuje wyniki badań ankietowych procedury SDJK-O-U8 tylko dla tych jednostek, które zdążyły w terminie poprzedzającym zawieszenie zajęć dydaktycznych przekazać do Biura wypełnione kwestionariusze ankiet. Te cząstkowe wyniki nie będą elementem całościowej oceny jakości kształcenia na UO w bieżącym roku akademickim.
Z kolei Procedura oceny jakości kształcenia dokonywana przez nauczycieli akademickich – SDJK-O-U9, której termin realizacji upłynął 15 kwietnia br., zostaje w bieżącym roku akademickim zawieszone do odwołania.

[Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz. U 2020 r. poz.741]