Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim stanowi zbiór wzajemnie powiązanych elementów związanych z całym procesem kształcenia studenta, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość. Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia obejmuje studentów wszystkich form i poziomów studiów, doktorantów i słuchaczy wszelkiego rodzaju form kształcenia ustawicznego oraz pracowników Uniwersytetu Opolskiego. Podstawowym celem Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest zapewnienie nauczania na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji. Cel ten jest osiągany poprzez zadania realizowane przez Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia powołany Zarządzeniem Rektora UO. System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim jest opracowany zgodnie z europejskimi standardami i wskazówkami dotyczącymi wewnętrznego zapewnienia jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim uwzględnia specyfikę wydziałów i innych jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną. Wydziały i jednostki ogólnouczelniane samodzielnie opracowują szczegółowe procedury, dopasowując je do specyfiki swego działania, jednakże z zachowaniem ogólnouczelnianych wytycznych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Zadania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz poszczególnych jednostek wchodzących w skład struktury USDJK w UO przedstawiono w Zarządzeniu nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim.

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia UO:
• Prorektor ds. kształcenia i studentów: dr hab. Izabella Pisarek prof. UO: izabella.pisarek@uni.opole.pl
• Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia: dr Maria Bucka: maria.bucka@uni.opole.pl