Szanowni Państwo Dziekani i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną,

W dniach od 15 do 28 kwietnia 2021 r. br. będzie realizowana w Uniwersytecie Opolskim Procedura SDJK-O-U9 oceny realizacji procesu doskonalenia jakości kształcenia na UO dokonywanej przez nauczycieli akademickich. Procedura dotyczy nauczycieli pracujących w Uczelni na stanowiskach określonych w Statucie Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9.05.2019 r. §59 ust. 1-3.

W bieżącym roku akademickim, ze względu na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, ocena za rok akademicki 2020/2021 będzie prowadzona poprzez serwis Ankieter.

Nauczyciel akademicki będzie miał do wypełnienia Kwestionariusza ankiety składający się z trzech części. W Części I. należy ocenić jakości kształcenia w podstawowej jednostce  organizacyjnej,   tj.   na   wydziale lub w jednostce ogólnouczelnianej, prowadzącej działalność dydaktyczną. W Części II. należy ocenić realizację zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w podstawowej jednostce organizacyjnej. W Części III. prosimy o ocenę współpracy z administracją ogólnouczelnianą w zakresie podnoszenia jakości kształcenia.

W związku z powyższym proszę Państwa Dziekanów i Kierowników jednostek ogólnouczelnianych o poinformowanie nauczycieli akademickich o możliwości wypełnienia ankiet drogą internetową. Dodatkowo każdy nauczyciel akademicki otrzyma osobny list e-mail z linkiem do ankiety na swoim wydziale. Poniżej znajduje się proponowana treść komunikatu dla nauczycieli akademickich.

Z wyrazami szacunku.
Prorektor ds. kształcenia i studentów
Dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO