Polityka jakości kształcenia wynika ze strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego. Celem strategicznym polityki jakości kształcenia jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie, tak aby absolwenci Uniwersytetu Opolskiego:

 • posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne rozwinięte na najwyższym poziomie;
 • byli przygotowani do wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań rynku pracy;
 • prezentowali wysokie standardy etyczne oraz silne poczucie zaangażowania społecznego w działalności zawodowej.

Dążąc do osiągnięcia wymienionych powyżej celów wyznaczono zgodne z misją i wizją Uczelni następujące kierunki polityki jakości kształcenia:

 1. Realizowanie procesu kształcenia zgodnego z Polskimi i Europejskimi Ramami Kwalifikacji.
 2. Przekazywanie studiującym wiedzy opartej na aktualnym stanie nauki oraz najnowszych kierunkach jej rozwoju, w dziedzinach i dyscyplinach badań prowadzonych przez Uczelnię.
 3. Stałe doskonalenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy.
 4. Stałe doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych w celu poprawy efektów uczenia się.
 5. Kształcenie i promowanie kadr naukowych.
 6. Angażowanie przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów kształcenia i obsługi administracyjnej studentów.
 7. Budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników Uczelni.
 8. Budowanie systemu gromadzenia i analizowania informacji pozyskiwanych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
 9. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz wyjazdów studentów i pracowników do uczelni zagranicznych.
 10. Zapewnianie dostępu do informacji o programach studiów prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim, warunkach ich realizacji i osiąganych efektach uczenia się.

Realizacja kierunków polityki jakości kształcenia prowadzić powinna do rozwoju intelektualnego, naukowego i osobowego studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej. Istotnym jej aspektem jest także wzmocnienia potencjału naukowego oraz pozycji konkurencyjnej Uniwersytetu Opolskiego. Wyznaczone kierunki i cele polityki jakości kształcenia są realizowane przez wszystkie jednostki dydaktyczne i organizacyjne Uniwersytetu Opolskiego.

W związku z powyższym w ramach wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia przyjęto do realizacji zadania w następujących obszarach działalności dydaktycznej:

Obszar I. Zapewniania realizacji efektów uczenia się i treści programów studiów.

Obszar II. Zapewniania indywidualizacji procesu kształcenia.

Obszar III. Wymiany myśli i doświadczeń z ośrodkami krajowymi.

Obszar IV. Ewaluacja procesu kształcenia

Obszar V. Umiędzynarodowienia procesu kształcenia.

Obszar VI. Współpracy z rynkiem pracy.  

Obszar VII. Zapewniania dostępności informacji o procesie kształcenia.

Na poziomie Uczelni politykę jakości kształcenia nadzoruje Rektor Uniwersytetu Opolskiego, a za realizację i doskonalenie odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Rektorska Komisja ds. kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim. Ponadto wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej: władze uczelni, pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, pracownicy administracji, studenci, doktoranci zobligowani są do realizacji zadań wynikających z celów i procedur przyjętych w Uczelnianym Systemie Doskonalenia Jakości Kształcenia.