Komunikat o funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia - rok akademicki 2019/2020

Szanowni Państwo Dziekani, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną

W związku z pojawiającymi się pytania dotyczącymi funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia informuję, że struktura Systemu nie uległa zmianie. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem treści procedur projakościowych do aktualnych wymogów wynikających z Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych aktów prawnych UO. W strukturze USDJK nadal funkcjonują dwie komisje, w skład których należy powołać osoby z Państwa jednostek.
Proponuję następujące składy Komisji.
Uczelnianej Komisji ds. doskonalenia jakości kształcenia:
– przewodnicząca – dr Elżbieta Szymańska-Czaplak;
– Dziekani wydziałów lub Pełnomocnicy dziekana ds. jakości kształcenia;
– Dyrektorzy/Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną lub osoby przez Nich wskazane.
Uczelnianej Komisji ds. oceny jakości kształcenia:
– przewodnicząca – dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO;
– pracownicy naukowo-dydaktyczni wskazani przez dziekana, dyrektora, kierowników jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną.
W związku z powyższym proszę o przesłanie do dnia 31 października 2019 r. listy osób, które będą reprezentowały Państwa jednostki w wyżej wymienionych Komisjach, na adres mailowy Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia: mbucka@uni.opole.pl.
Jednocześnie będziemy wdzięczni za przekazywanie na w/w adres wszelkich uwag, propozycji i sugestii dotyczących jakości kształcenia.

Wzór sprawozdania zbiorczego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo,
ze względu na zakończenie prac Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w obecnym składzie z dniem 30.09.2019 oraz intensywną współpracę wszystkich wydziałów z PKA, w obecnym roku akademickim postanowiliśmy zmienić (uprościć) wzór sprawozdania rocznego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia. Bardzo prosimy o zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE i podanie wyjaśnień tam, gdzie powinny się znaleźć. Szczególnie zależy nam na ostatniej rubryce DOBRE PRAKTYKI, ponieważ zaplanowaliśmy opracowanie KSIĘGI DOBRYCH PRAKTYK na zakończenie kadencji 2016-2020. (Pobierz wzór sprawozdania)

Bardzo prosimy o przyjęcie tego 1 sprawozdania (zastępuje 2 sprawozdania z doskonalenia i oceny) na ostatniej wrześniowej radzie wydziału i przekazanie wersji elektronicznej na adres ela@uni.opole.pl oraz idobra@uni.opole.pl  i podpisanej wersji papierowej do Rektoratu.

Wzory dokumentów związanych z oceną programową PKA

Szanowni Państwo, Na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są obowiązujące od 29.02.2019 r. wzory dokumentów związanych z Oceną Programową PKA:

  • wzór raportu samooceny (profil praktyczny i ogólnoakademicki),
  • wzór raportu z wizytacji (profil praktyczny i ogólnoakademicki),
  • wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej,
  • wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej.

Wzory dostępne są pod linkiem: http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/
Na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są także Szczegółowe kryteria oceny programowej wraz ze wskazówkami. Polecamy osobom zainteresowanym zapoznanie się z powyższymi informacjami..