Zmiany w procedurze SDJK-O-U2 - lipiec 2021

Szanowni Państwo, w związku z uchwaleniem przez Senat UO zmian w wytycznych do opracowywania programów kształcenia wprowadzono również zmiany w procedurze SDJK-O-U2. Procedura wraz załącznikami zostanie zamieszczona w Księdze Jakości UO po opublikowaniu tekstu Uchwały w Monitorze UO. Tymczasem, w związku z pracami jakie trwają na wielu wydziałach nad przygotowaniem wniosków o utworzenie nowych kierunków, przekazujemy Państwu tekst Procedury SDJK-O-U2 wraz z załącznikami. Link do Procedury SDJK-O-U2 wraz z załącznikami.

Nowy wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo Dziekani, Koordynatorzy kierunków i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną, przesyłamy Państwu nowy wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2020/2021. Więcej informacji tutaj.

Realizacja Procedury SDJK-O-U9 oceny realizacji procesu doskonalenia jakości kształcenia na UO dokonywanej przez nauczycieli akademickich - kwiecień 2021 r.

Szanowni Państwo Dziekani i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną,
W dniach od 15 do 28 kwietnia 2021 r. br. będzie realizowana w Uniwersytecie Opolskim Procedura SDJK-O-U9 oceny realizacji procesu doskonalenia jakości kształcenia na UO dokonywanej przez nauczycieli akademickich. Procedura dotyczy nauczycieli pracujących w Uczelni na stanowiskach określonych w Statucie Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9.05.2019 r. §59 ust. 1-3. W bieżącym roku akademickim, ze względu na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, ocena za rok akademicki 2020/2021 będzie prowadzona poprzez serwis Ankieter. Więcej informacji tutaj.

Nowy regulamin organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że 28 stycznia 2021 r. wprowadzono zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego nowy Regulamin organizacji praktyk w UO. Oto link do Zarządzenia

Sukces! Kierunek Socjologia UO z Certyfikatem Doskonałości Kształcenia - drudzień 2020 r.

Z przyjemnością informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z wnioskami zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej kierunkowi Socjologia na Uniwersytecie Opolskim – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Więcej informacji tutaj.

Realizacja Procedury SDJK-O-U8 Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów - Listopad 2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy że w zakładce Wykaz procedur znajduje się uaktualniona Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych – SDJK -O-U12 wraz z Regulaminem hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim.

Realizacja Procedury SDJK-O-U8 Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów - Listopad 2020 r.

W dniach od 9 do 23 listopada br. będzie realizowana na Uniwersytecie Opolskim Procedura SDJK-O-U8 Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów. W bieżącym roku akademickim, ze względu na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, ocena za semestr letni roku akademickiego 2019/2020 będzie prowadzona poprzez system USOSweb. Ocenie podlegać będą wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2019/2020.
Komunikat dla Studentów UO.

Nowe wzory sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

Przesyłamy Państwu nowy wzór sprawozdania rocznego z realizacji zadań systemu jakości kształcenia w roku akademickim 2019/2020. Sprawozdania jednostkowe opracowują Koordynatorzy kierunków, a sprawozdania zbiorcze Dziekani oraz Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną. Sprawozdanie zbiorcze należy przesłać w formie elektronicznej do 15 listopada br. na adres mbucka@uni.opole.pl 
Jednocześnie przypominamy, że podpisane przez Dziekanów sprawozdania zbiorcze należy złożyć w wersji papierowej w Rektoracie Uczelni.
Wzór sprawozdania za rok 2019/2020

Komunikat o zawieszeniu procedur: SDJK-O-U8 i SDJK-O-U9

Informujemy o zawieszeniu w bieżącym roku akademickim w Uniwersytecie Opolskim stosowania Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów – SDJK-O-U8 oraz Procedury oceny jakości kształcenia dokonywanej przez nauczycieli akademickich – SDJK-O-U9. Pełna treść komunikatu TUTAJ

Uaktualnienie Procedury SDJK -O-U14

Szanowni Państwo, informujemy że w zakładce Wykaz procedur znajduje się uaktualniona Procedura określania i zaliczania różnic programowych – SDJK -O-U14.

Uaktualnienie Procedur: SDJK -O-U5 i SDJK -O-U1

Szanowni Państwo, informujemy że w zakładce Wykaz procedur znajdują się uaktualnione: Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych – SDJK -O-U5 oraz Procedura potwierdzania w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną SDJK -O-U15.

Uaktualnienie Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studenta

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającym się nowym semestrem roku akademickiego 2019/2020 przypominamy o konieczności przeprowadzenia badań ankietowych wśród studentów UO, którzy ocenią nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w zakończonym semestrze zimowym. Pragniemy jednocześnie poinformować, że w zakładce WYKAZ PROCEDUR ukazała się uaktualniona wersja Procedury oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów – SDJK-0-U8 i Regulaminu organizacji i przeprowadzania badań ankietowych dotyczących oceny nauczycieli akademickich przez studentów Uniwersytetu Opolskiego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tych dokumentów.

Komunikat o funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia - rok akademicki 2019/2020

Szanowni Państwo Dziekani, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną

W związku z pojawiającymi się pytania dotyczącymi funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia informuję, że struktura Systemu nie uległa zmianie. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem treści procedur projakościowych do aktualnych wymogów wynikających z Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz wewnętrznych aktów prawnych UO. W strukturze USDJK nadal funkcjonują dwie komisje, w skład których należy powołać osoby z Państwa jednostek.
Proponuję następujące składy Komisji.
Uczelnianej Komisji ds. doskonalenia jakości kształcenia:
– przewodnicząca – dr Elżbieta Szymańska-Czaplak;
– Dziekani wydziałów lub Pełnomocnicy dziekana ds. jakości kształcenia;
– Dyrektorzy/Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną lub osoby przez Nich wskazane.
Uczelnianej Komisji ds. oceny jakości kształcenia:
– przewodnicząca – dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO;
– pracownicy naukowo-dydaktyczni wskazani przez dziekana, dyrektora, kierowników jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną.
W związku z powyższym proszę o przesłanie do dnia 31 października 2019 r. listy osób, które będą reprezentowały Państwa jednostki w wyżej wymienionych Komisjach, na adres mailowy Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia: mbucka@uni.opole.pl.
Jednocześnie będziemy wdzięczni za przekazywanie na w/w adres wszelkich uwag, propozycji i sugestii dotyczących jakości kształcenia.

Wzór sprawozdania zbiorczego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo,
ze względu na zakończenie prac Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w obecnym składzie z dniem 30.09.2019 oraz intensywną współpracę wszystkich wydziałów z PKA, w obecnym roku akademickim postanowiliśmy zmienić (uprościć) wzór sprawozdania rocznego z doskonalenia i oceny jakości kształcenia. Bardzo prosimy o zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE i podanie wyjaśnień tam, gdzie powinny się znaleźć. Szczególnie zależy nam na ostatniej rubryce DOBRE PRAKTYKI, ponieważ zaplanowaliśmy opracowanie KSIĘGI DOBRYCH PRAKTYK na zakończenie kadencji 2016-2020. (Pobierz wzór sprawozdania)

Bardzo prosimy o przyjęcie tego 1 sprawozdania (zastępuje 2 sprawozdania z doskonalenia i oceny) na ostatniej wrześniowej radzie wydziału i przekazanie wersji elektronicznej na adres ela@uni.opole.pl oraz idobra@uni.opole.pl  i podpisanej wersji papierowej do Rektoratu.

Wzory dokumentów związanych z oceną programową PKA

Szanowni Państwo, Na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są obowiązujące od 29.02.2019 r. wzory dokumentów związanych z Oceną Programową PKA:

  • wzór raportu samooceny (profil praktyczny i ogólnoakademicki),
  • wzór raportu z wizytacji (profil praktyczny i ogólnoakademicki),
  • wzór raportu samooceny / nt. działań naprawczych po ocenie warunkowej,
  • wzór raportu z wizytacji po ocenie warunkowej.

Wzory dostępne są pod linkiem: http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/
Na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są także Szczegółowe kryteria oceny programowej wraz ze wskazówkami. Polecamy osobom zainteresowanym zapoznanie się z powyższymi informacjami..