1. Zatwierdzanie, monitoring i okresowy przegląd programów i ich efektów

W Uniwersytecie Opolskim prowadzi się systematyczny przegląd programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Celem tych działań jest stworzenie spójnego, obowiązującego w całej uczelni systemu zasad, procedur, formularzy oraz harmonogramu działań prowadzących do zaprojektowania i zatwierdzenia programów studiów, ich corocznych i okresowych przeglądów i dokonywanych na tej podstawie udoskonaleń programu studiów. Wdrożenie systemu rocznych przeglądów programów studiów na Uniwersytecie Opolskim skutkuje ujednoliceniem metodyki postępowania w tym zakresie w obrębie całej Uczelni z poszanowaniem autonomii podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, co zapewnia dostosowanie systemu do potrzeb i specyfiki kształcenia w poszczególnych jednostkach. Zarządzenie nr 68/2018 r. Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.12.2018 r. w sprawie: wytycznych dla opracowania „Programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim” oraz dla opracowania „Projektów programów studiów”;

2. Weryfikacja realizacji efektów uczenia się na poziomie przedmiotu i kierunku

Celem procesu oceny efektów uczenia się na poziomie przedmiotu jest weryfikacja realizacji zdefiniowanych efektów przedmiotowych, które przyczyniają się do realizacji efektów uczenia się określonych na poziomie programu dla danego kierunku. Weryfikacja efektów uczenia się dla przedmiotu dokonywana jest przez nauczyciela akademickiego prowadzącego dany przedmiot, po zakończeniu semestru, w którym był realizowany przedmiot. Prowadzący zajęcia dokonuje weryfikacji efektów uczenia się i sporządza raport na arkuszu, który stanowi załącznik nr 1 do Procedury SDJK-O-U05 Raport przekazuje Radzie Programowej. Kopię raportu przechowuje w teczce przedmiotu. Rada Programowa analizuje uzyskane informacje na temat osiągniętych przez studentów efektów uczenia. Wyniki analizy wykorzystuje do weryfikacji założonych efektów zdefiniowanych dla właściwego kierunku i poziomu kształcenia. ( załącznik 2). Sporządza swoje uwagi w formie pisemnej i przekazuje Wydziałowej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Rada Programowa uwzględnia analizę dotyczącą weryfikacji efektów do modyfikacji programu studiów na kierunku. Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia przekazuje w sprawozdaniu rocznym wyniki z weryfikacji efektów uczenia się na kierunku uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.

3. Okresowa ocena nauczycieli akademickich

W Uniwersytecie Opolskim ocenę przeprowadza się, co cztery lata oraz przed upływem okresu, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony. Oceny dokonuje się także, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Do oceny nauczyciela akademickiego wykorzystuje się arkusz oceny pracowników. Wzór arkusza oraz zasady oceny pracowników reguluje Uchwała nr 135/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28.12.2018 r. w sprawie: Zatwierdzenia arkuszy ocen pracowniczych i zasad oceny pracowników oraz Regulamin okresowego oceniania nauczycieli akademickich. Podstawowym celem oceny nauczycieli akademickich jest kontrola należytego wykonywania obowiązków pracowniczych, rozwoju naukowego i dydaktycznego nauczycieli akademickich, właściwego poziomu kształcenia młodej kadry naukowej i studentów. Ocena przyczynia się do zwiększenia zainteresowania pracowników naukowo- -dydaktycznych uczelni problematyką kształcenia i doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych; wzmocnienie pozycji działalności dydaktycznej uczelni w stosunku do wagi przywiązywanej do jej działalności naukowej i jej wyników, a także do większej identyfikacji nauczycieli z uczelnią.

4. Okresowa ocena nauczycieli akademickich dokonana przez studentów

Celem dobrej praktyki jest poznanie stopnia wypełniania przez nauczycieli akademickich obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego. Przede wszystkim uzyskanie informacji o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosowanych metodach nauczania i sposobie przekazywania wiedzy. Wyniki oceny dają podstawę podejmowania działań doskonalących proces dydaktyczny. Studenci po każdym zakończonym semestrze zajęć dydaktycznych anonimowo wypełniają ankietę zgodnie z harmonogramem badań ankietowych opracowanym przez kierownika jednostki. Ocenie podlega każdy pracownik naukowo-dydaktyczny (bez względu na tytuł i pełnioną funkcję), który zakończył przedmiot nauczania w danym semestrze roku akademickiego. Ankiety są analizowane przez Zakładu Analizy Ankiet Ewaluacyjnych Uniwersytetu opolskiego, a wyniki przesyłane do Dziekanów wydziałów i kierowników jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną. Zestawienie globalne otrzymuje Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia; prorektor ds. kształcenia i studentów oraz do wglądu przewodniczący Samorządu Studenckiego.

5. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów reguluje Uchwała nr 129/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29.11.2018 r. w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu prowadzenia badań losów absolwentów Uniwersytetu Opolskiego; oraz Procedura SDJK-O-U07. Badanie prowadzone jest cyklicznie w IV etapach. Badani są absolwenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Dopuszczalne jest badanie całej populacji studentów oraz odpowiednio dobranej próby. Etap I przeprowadzany od czerwca do końca września, nie wcześniej niż miesiąc przed i nie później niż dwa tygodnie przed ukończeniem studiów stanowi zebranie danych oraz oświadczeń zawierających zgodę na udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów zamieszczonych w elektronicznym formularzu osobowym dostępnym pod adresem www.kariera.uni.opole.pl/monitoring. Zbieranie danych przeprowadza Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego wraz z dziekanatami, które elektronicznie wypełnione, wydrukowane i podpisane przez studenta oświadczenie składają w teczce osobowej studenta.

W październiku Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego rozsyła elektroniczną wersję ankiety do absolwentów Uczelni, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu, a następnie dokonuje analizy danych. Etap ten kończy się sporządzeniem pierwszej części raportu (listopad – styczeń). Etap II przeprowadzany jest w rok po ukończeniu przez absolwentów studiów. Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego przesyła absolwentom drugą ankietę i dokonuje analizy danych. Po konsultacji merytorycznej z konsultantem naukowym opracowuje drugą część raportu.

Etap III przeprowadzany jest w trzy lata po ukończeniu przez absolwentów studiów. Centrum przesyła absolwentom trzecią ankietę i dokonuje analizy danych. Po konsultacji merytorycznej z konsultantem naukowym opracowuje trzecią część raportu.

Etap IV przeprowadzany jest w pięć lat po ukończeniu przez absolwentów studiów. Centrum przesyła absolwentom czwartą ankietę i dokonuje analizy danych. Po konsultacji merytorycznej z konsultantem naukowym opracowuje czwartą część raportu.

Wyniki raportu są przedstawiane Prorektorowi, a wybrane wyniki są przedstawiane Dziekanom Wydziałów Uczelni, a także właściwym organom województwa opolskiego i miasta Opola. Informacja o wynikach stanowi materiał do użytku wewnętrznego Uczelni.

6. Opracowanie i wdrożenie „Księgi Jakości Kształcenia”

W Uniwersytecie Opolskim opracowano i wdrożono „Księgę Jakości Kształcenia”. Celem dobrej praktyki było ujednolicenie sposobów podejścia (standardów) w zakresie jakości kształcenia na poszczególnych wydziałach oraz zwiększenie przejrzystości organizacji procesu kształcenia. Uczelniana Księga Jakości Kształcenia stanowi wzorzec do opracowania wydziałowych Ksiąg Jakości Kształcenia, uwzględniających specyfikę procesów uczenia na poszczególnych wydziałach. Poszczególne wydziały oraz jednostki ogólnouczelniane prowadzące działalność dydaktyczną mają dużą swobodę w redagowaniu treści wydziałowych Ksiąg Jakości Kształcenia. W Księdze Jakości Kształcenia przedstawiają swoje specyficzne warunki realizacji procesu dydaktycznego oraz działania i stosowane procedury zapewniające spełnianie specyficznych dla nich wymagań jakościowych.