Polityka jakości kształcenia Uniwersytetu Opolskiego opracowana została przez Uczelniany Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Podstawę opracowania stanowiły następujące dokumenty:

 • Strategia Uniwersytetu Opolskiego na lata 2015-2020.
 • Uchwała nr 1/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 IX 2016 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Księgi Jakości Kształcenia obowiązującej w Uniwersytecie Opolskim.
 • Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim.
 • Uchwała nr 14/96-99 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia.

Polityka jakości kształcenia wynika ze strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego. Celem strategicznym polityki jakości kształcenia jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie, tak aby absolwenci Uniwersytetu Opolskiego:

 • posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie;
 • byli przygotowani do wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań rynku pracy;
 • prezentowali wysokie standardy etyczne oraz silne poczucie zaangażowania społecznego w działalności zawodowej.

Dążąc do osiągnięcia tego celu wyznaczono zgodne z misją i wizją Uczelni następujące kierunki polityki jakości kształcenia:

 1. Realizowanie procesu kształcenia zgodnego z Krajowymi i Europejskimi Ramami Kwalifikacji.
 2. Przekazywanie studiującym wiedzy opartej na aktualnym stanie nauki oraz najnowszych kierunkach jej rozwoju, w dziedzinach i dyscyplinach badań prowadzonych przez Uczelnię.
 3. Stałe doskonalenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy.
 4. Stałe doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych w celu poprawy efektów kształcenia.
 5. Kształcenie i promowanie kadr naukowych.
 6. Angażowanie przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów kształcenia i obsługi administracyjnej.
 7. Budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników uczelni.
 8. Budowanie systemu gromadzenia i analizowania informacji pozyskiwanych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
 9. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz wyjazdów studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych do uczelni zagranicznych.

Realizacja kierunków polityki jakości kształcenia prowadzić powinna do rozwoju intelektualnego, naukowego i osobowego studentów, doktorantów i kadry akademickiej, do wzmocnienia potencjału i konkurencyjności Uniwersytetu Opolskiego oraz kreowania kultury jakości naszej uczelni. Realizację polityki jakości kształcenia nadzoruje Rektor UO, a za realizację i doskonalenie odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Senacka Komisja ds. Kształcenia. Ponadto wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej: władze uczelni, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracji, studenci, doktoranci zobligowani są do realizacji zadań wynikających z celów i procedur przyjętych w Uczelnianym Systemie Doskonalenia Jakości Kształcenia.

_________________________________________

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia (w latach 2016-2020)

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia: dr Maria Bucka

Uczelniana Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia:

 • Dr Elżbieta Szymańska – Czaplak -Wydział Filologiczny, przewodnicząca
 • Dr Bartosz Chorkowy – Wydział Ekonomiczny
 • Dr Marek Korzeniowski – Wydział Nauk Społecznych
 • Dr Krzysztof Badora – Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dr Piotr Urbaniec – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dr hab. Krzysztof Szczegot -Wydział Chemii
 • Dr Ewa Pierzchała – Wydział Prawa i Administracji
 • Ks. Prof. dr hab. Piotr Morciniec -Wydział Teologiczny
 • Dr Jerzy Wiechuła – Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji
 • Dr Agnieszka Rombel–Bryzek – Uczelniany Koordynator ECTS
 • Dr Andrzej Jasiński – Instytut Matematyki i Informatyki , Pełnomocnik Rektora ds. MUCI
 • Mgr Katarzyna Kochanowska – Pełnomocnik Rektora ds. USOS
 • Mgr Elżbieta Tracz – Studium Języków Obcych
 • Mgr Zbigniew Zagórowski – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Dr hab. Kazimierz Ożóg – Wydział Sztuki
 • Mgr Piotr Godyń – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Izabela Kaczyńska – przedstawiciel samorządu studentów
 • Elżbieta Wyszyńska – przedstawiciel samorządu studentów

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • Dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska – Centrum Edukacji Ustawicznej – przewodnicząca
 • Dr Agnieszka Bobrowska -Wydział Ekonomiczny
 • Dr hab. Liliana Piasecka, prof. UO –Wydział Filologiczny
 • Dr hab. Edward Nycz, prof. UO -Wydział Nauk Społecznych
 • Dr Daniel Janecki – Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dr Agnieszka Bartecka – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dr hab. Dawid Siodłak -Wydział Chemii
 • Ks. dr hab. Krystian Kałuża -Wydział Teologiczny
 • Dr Marta Woźniak – Wydział Prawa i Administracji
 • Mgr Katarzyna Piętos – Studium Języków Obcych
 • Dr inż. Józef Hurek – Wydział Chemii, Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu
 • Dr Agnieszka Włoch – pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
 • Mgr Michał Wanke –Akademickie Centrum Karier
 • Mgr Hanna Żołnierek – Dział Nauczania
 • Mgr Emilia Niemczyk – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Michał Karbowiak – przedstawiciel samorządu studentów

do 2018

10.10.2018

Uwaga: Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (SDJK -O-U5) jest zawieszona na czas prac nad zmianą KRK na PRK.

Informacja dotycząca Procedury weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia (SDJK -O-U5)

14.12.2017

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu wrześniu 2017 roku Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia planuje przeprowadzenie audytu informacji dotyczących jakości kształcenia zawartych na stronach internetowych wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych, prowadzących działalność dydaktyczną w Uniwersytecie Opolskim. Prosimy o aktualizację i zamieszczenie na stronach internetowych następujących informacji:

 • Strategia wydziału/jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej działalność dydaktyczną.
 • Skład Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Sprawozdanie roczne z działalności Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.
 • Wyniki ankietyzacji.
 • Wykaz procedur wewnętrznych.
 • Programy kształcenia, plany studiów i efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków.

Wzory sprawozdań:
Sprawozdanie z realizacji założeń systemu oceny jakości kształcenia (pobierz dokument).
Sprawozdanie z realizacji założeń systemu doskonalenia jakości kształcenia (pobierz dokument).

do 2016

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia (w latach 2014-2016)

Uczelniana Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia:

 • Dr hab. Izabela Pisarek prof. UO – Wydział Przyrodniczo-Techniczny Pełnomocnik Rektora ds. KRK -przewodnicząca
 • Dr Bartosz Chorkowy – Wydział Ekonomiczny
 • Dr Piotr Sikora – Wydział Historyczno-Pedagogiczny
 • Dr Krzysztof Badora – Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dr Jerzy Michael – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dr hab. Krzysztof Szczegot -Wydział Chemii
 • Dr Przemysław Malinowski – Wydział Prawa i Administracji
 • Dr Elżbieta Szymańska – Czaplak -Wydział Filologiczny
 • Ks. dr hab. Dariusz Krok -Wydział Teologiczny
 • Dr Jerzy Wiechuła -Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji
 • Dr inż. Józef Hurek – Wydział Chemii, Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu
 • Dr Andrzej Jasiński – Instytut Matematyki i Informatyki ,Pełnomocnik Rektora ds. USOS
 • Mgr Elżbieta Tracz – Studium Języków Obcych
 • Mgr Zbigniew Zagórowski – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Mgr Hanna Żołnierek – Dział Nauczania
 • Mgr Aleksandra Paluch – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Izabela Kaczyńska – przedstawiciel samorządu studentów
 • Oskar Woźniak – przedstawiciel samorządu studentów

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • Dr Iwona Dąbrowska-Jabłońska – Centrum Edukacji Ustawicznej – przewodnicząca
 • Dr hab. Sabina Kauf prof. UO -Wydział Ekonomiczny
 • Dr hab. Liliana Piasecka –Wydział Filologiczny
 • Dr Edward Nycz -Wydział Historyczno-Pedagogiczny
 • Dr Radosław Wróbel – Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dr Agnieszka Bartecka – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dr hab. Małgorzata Broda prof. UO -Wydział Chemii
 • Ks. dr hab. Rajmund Porada -Wydział Teologiczny
 • Dr Ewa Kozerska – Wydział Prawa i Administracji
 • Mgr Dominika Budzan –Akademickie Centrum Karier
 • Mgr Michał Wanke –Instytut Socjologii
 • Mgr Marcin Miga – Pełnomocnik Rektora ds. mediów i współpracy z biznesem
 • Mgr Jagoda Biczysko – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Izabela Kaczyńska – przedstawiciel samorządu studentów

Skład Wydziałowych Zespołów ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia (w latach 2014-2016)

Wydziałowe Komisje ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia:WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • dr Bartosz Chorkowy – przewodniczący
 • dr Laura Płatkowska-Prokopczyk
 • dr inż. Rafał Matwiejczuk
 • dr Edyta Szafranek
 • Agata Biskup – przedstawiciel samorządu studenckiego
 • Natalia Lechowicz – przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 • dr Elżbieta Szymańska-Czaplak – przewodnicząca
 • dr Małgorzata Adamus-Tukiendorf
 • dr Katarzyna Molek-Kozakowska
 • dr Mateusz Szubert
 • dr hab. Anna Ledwina
 • dr Bożena Dereń
 • dr Bożena Olszewska
 • dr Mariola Majnusz-Stadnik
 • dr hab Joanna Czaplińska prof UO
 • mgr Małgorzata Andrzejak-Nowara-przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Marta Lubojańska – przedstawiciel samorządu studentów
 • Piotr Begejowicz -przedstawiciel samorządu studentów

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY

 • dr Piotr Sikora – przewodniczący
 • dr Jacek Waldmajer – Instytut Filozofii
 • dr Mariusz Garbiec – Instytut Studiów Edukacyjnych
 • mgr Krzysztof Kowalski – Instytut Sztuki
 • dr Magdalena Piejko – Instytut Socjologii
 • mgr Joanna Heluszka – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Paulina Piwowarczyk – przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

 • dr Jerzy Michael – przewodniczący
 • prof dr hab Tadeusz Nadziej
 • dr Piotr Urbaniec
 • dr Zbigniew Lipiński
 • dr Dariusz Man
 • dr Małgorzata Mitrus
 • mgr Barbara Pytel – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Marlena Gorczewska – student
 • Magda Górniak – przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY

 • dr Krzysztof Badora – przewodniczący
 • dr Monika Sporek
 • dr Daniel Janecki
 • dr Anna Kocorek
 • dr Urszula Karwaczyńska
 • Karina Kózka
 • Anna Kolanecka
 • Adam Miodek

WYDZIAŁ CHEMII

 • dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO – przewodniczący
 • dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO
 • dr Izabela Jasicka-Misiak
 • dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
 • mgr Damian Drzyzga – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Magdalena Lipok – przedstawiciel samorządu studenckiego
 • Dorota Tkocz – przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

 • ks. dr hab. Dariusz Krok – przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
 • ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
 • ks. dr hab. Norbert Widok, prof. UO
 • ks. dr hab. Grzegorz Poźniak
 • ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
 • ks. dr Sławomir Pawiński
 • mgr Piotr Wajs – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Katarzyna Nowak – przedstawiciel samorządu studenckiego
 • Anna Litwinowicz

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 • dr Przemysław Malinowski – przewodniczący
 • dr Andrzej Drzewiecki
 • dr Mateusz Pszczyński
 • dr Joanna Ryszka
 • dr Leszek Bednarski
 • mgr Miłosz Kościelniak-Marszał
 • Rafał Wielki- przedstawiciel samorządu studenckiego
Wydziałowe Komisje ds. Oceny Jakości Kształcenia:

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • dr hab. Sabina Kauf prof. UO – przewodnicząca
 • dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO
 • dr Agnieszka Bobrowska
 • dr Maja Krasucka
 • Marta Noga- przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 • dr hab Liliana Piasecka-przewodnicząca
 • dr Małgorzata Jokiel
 • dr Daria Ambroziak
 • prof dr hab. Wiesław Olkusz
 • dr Magdalena Dańko
 • mgr Mariusz Frąckowiak-przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Oskar Szumlas – przedstawiciel samorządu studentów

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY

 • dr Edward Nycz – Instytut Nauk Pedagogicznych
 • dr Antoni Maziarz – Instytut Historii
 • dr Magdalena Nawrat – Instytut Psychologii
 • dr Piotr Klimontowski – Instytut Politologii
 • Katarzyna Kała – przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

 • dr Agnieszka Bartecka – przewodnicząca
 • dr Zbigniew Bonikowski
 • dr hab. Adam Bacławski
 • dr Andrzej Spakowski
 • Mgr Andrzej Brosławski – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Tomasz Michael- przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ CHEMII

 • dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO ─ przewodnicząca
 • dr Marietta Białoń
 • dr Anna Kusakiewicz-Dawid
 • dr Gabriela Dyrda
 • mgr Roksana Wałęsa – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Anna Strzelczyk – przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY

 • dr Radosław Wróbel – przewodniczący
 • dr inż. Jadwiga Farbiszewska-Kiczma
 • dr Fabian Andruszkiewicz
 • dr Anna Wilczek
 • Karina Kózka
 • Adam Miodek

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

 • ks. dr hab. Rajmund Porada – przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
 • ks. dr hab. Radosław Chałupniak, prof. UO
 • ks. dr Janusz Podzielny
 • mgr Estera Baksik – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Magdalena Syga – przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 • dr Ewa Kozerska – przewodnicząca
 • dr Piotr Sadowski
 • dr Marta Woźniak
 • dr Ewa Pierzchała
 • mgr Bartłomiej Filek