Akty prawne powszechnie obowiązujące:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r, w sprawie charakterystyk drugiego stopni efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla klasyfikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 5 października 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 27 lipca 2006 r.
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.
 • Wzorcowe efekty kształcenia – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 2 lipca 2012 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 4 listopada 2011 r.
 • Metody i techniki kształcenia na odległość – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 2 listopada 2011 r.
 • Ocena programowa i instytucjonalna PKA – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej z dnia 29 września 2011 r.
 • Dokumentacja przebiegu studiów – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 2 listopada 2006 r.
 • Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta z dnia 3 października 2006 r.

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim – wewnętrzne podstawy prawne funkcjonowania systemu

            Senat Uniwersytetu Opolskiego Uchwałą nr 14/96-99 z dnia 18 XII 1997 roku wprowadził Uczelniany System Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia. Podstawowe cele systemu, które wymieniono w Uchwale to stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w UO, podniesienie rangi pracy dydaktycznej i przyznanie jej miejsca w opinii społeczności akademickiej i w ocenach nauczycieli akademickich oraz dostarczanie społeczeństwu wiarygodnych informacji na temat jakości kształcenia i poziomu wykształcenia absolwentów. W Uchwale wymieniono obszary podlegające ocenie: – program kształcenia, realizacja procesu kształcenia, warunki realizacji procesu kształcenia oraz wyniki kształcenia. Wskazano także instrumenty oceny wewnętrznej oraz osoby odpowiedzialne za wykorzystanie wyników ocen, które powinny stanowić podstawę do: stałego doskonalenia treści programowych i warunków realizacji procesu dydaktycznego; oceny pracowników; prowadzenia polityki kadrowej; sterowania strumieniem środków finansowych wspierających innowacje dydaktyczne; działalności marketingowej i promocyjnej Uczelni.  Zgodnie z Uchwałą nr 14/96-99, za jej realizację odpowiedzialni są Dziekani Wydziałów.  Uchwała nakazuje Radzie Wydziału przynajmniej raz w roku podjęcie tematu doskonalenia jakości kształcenia z wykorzystaniem informacji zgromadzonych w efekcie stosowania niniejszej Uchwały.

            5 III 2012 roku Rektor Uczelni wydał Zarządzenie nr 8/2012 w sprawie uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim określające zakres działania, skład oraz tryb wyboru Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia, zespołów doskonalenia jakości kształcenia wydziałów oraz zespołów doskonalenia jakości kształcenia działających w jednostkach ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną ( Załącznik 2).  Zarządzenie straciło moc z chwilą wprowadzenia 28 lutego 2014 roku Zarządzenia nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim. ( Załącznik 3) Zarządzenie określa cele i zadania USDJK dostosowując strukturę systemu do współczesnych wymagań i zasad obowiązujących w szkolnictwie wyższym. Wprowadza nową strukturę uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia oraz wydziałowych systemów, a także określa zadania komisji tworzących ten system. Określa wzajemne powiązania między elementami systemu. System zapewnienia jakości kształcenia dostarcza analiz i wniosków dotyczących funkcjonowania poszczególnych elementów procesu kształcenia oraz wskazuje kierunki działań naprawczych. na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów, w każdej formie i na każdym poziomie kształcenia. System jakości kształcenia  podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających z uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych. Obecnie w Uniwersytecie Opolskim System Doskonalenia Jakości Kształcenia stanowi komplementarny i przejrzysty zbiór świadomie zaplanowanych działań w zakresie poszczególnych obszarów procesu kształcenia, spójny z przyjętymi celami i strategią kształcenia.

_________________

Wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu Opolskiego – pełne zestawienie:

 • Zarządzenie nr 24/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 luty 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48 /2014 r. rektora uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 listopada 214 r. w sprawie wprowadzenia Procedur Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim.
 • Zarządzenie nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 luty 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim na kadencję 2020-2024.
 • Uchwała nr 25/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 1/2016-2020 Senatu Uniwersytetu opolskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Księgi Jakości Kształcenia obowiązującej w Uniwersytecie Opolskim.
 • Uchwała nr 73/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25.01.2018 r. w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim;
 • Uchwała nr 129/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29.11.2018 r. w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu prowadzenia badań losów absolwentów Uniwersytetu Opolskiego;
 • Uchwała nr 135/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28.12.2018 r. w sprawie: Zatwierdzenia arkuszy ocen pracowniczych i zasad oceny pracowników:
 • Zarządzenie nr 39/2018 r. Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16.07.2018 r. w sprawie: powołania Zespołu Rektorskiego ds. nowego modelu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim;
 • Zarządzenie nr 40/2018 r. Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16.07.2018 r. w sprawie: powołania Zespołu Rektorskiego ds. nowego modelu kształcenia doktorantów oraz założeń nowej procedury nadawania stopni i tytułów naukowych w Uniwersytecie Opolskim;
 • Zarządzenie nr 68/2018 r. Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.12.2018 r. w sprawie: wytycznych dla opracowania „Programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim” oraz dla opracowania „Projektów programów studiów”;
 • Zarządzenie nr 70/2018 r. Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28.12.2018 r. w sprawie: szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim;
 • Decyzją nr 5/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim.
 • Decyzja nr 5/2018 r. Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 07.12.2018 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz konsultacji nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Opolskim.
 • DECYZJA nr 5/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim
 • Statut Uniwersytetu Opolskiego
 • Uchwała nr 1/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 IX 2016 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Księgi Jakości Kształcenia obowiązującej w Uniwersytecie Opolskim.
 • Uchwała nr 6/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 X 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Rozporządzeniem MNiSW z 3 października 2014r.
 • Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim.
 • Zarządzenie Nr 10/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Procedurach Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim.
 • Zarządzenie Nr 28/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Procedurach Jakości Kształcenia obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim.
 • Zarządzenie Nr 32/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: wprowadzania przez jednostki organizacyjne danych do systemu USOS i POL-on w zakresie programów kształcenia, przydziałów czynności, minimów kadrowych, badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostkach.
 • Uchwała Nr 117/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24.06.2015 r. w sprawie : wyrażenia zgody na zatwierdzenie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną.
 • Decyzja nr 4/2014 Prorektora ds. kształcenia i studentów z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim.
 • Zarządzenie nr 17/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim.
 • Zarządzenie nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora UO ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim.
 • Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim.
 • Zarządzenie nr 8/2012 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim.
 • Uchwała nr 14/96-99 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia.